وظايف و اختيارات مديريت امور فرهنگی و فوق برنامه:

 
و در نهايت ما در بخش مدیریت فرهنگی و اجتماعی مرکز آموزش عالی شهرضا یک هدفِ مشخص داریم و آن این است:

 

"احترام گذاشتن به کرامت انسانی"

 

 و کار اصلی مديريت فرهنگی و اجتماعی ارتقاء کرامت انسانی جامعه دانشگاهی و از این طریق ارتقاء مرکز آموزش عالی شهرضا می‌باشد. لازمه تحقق این هدف علاوه بر امکانات و شرایط خاص، عزم جدی و همکاری تمامی دانشگاهیان است