درباره ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان


 

برنامه ها و فعاليت هاي متنوعي در دانشگاهها تجربه شده است ولي هيچ برنامه اي را نمي توان در اثربخشي و تحول همانند عمره دانشجويي دانست چون عمره برنامه ايست كه خداوند خود براي انسان ها طراحي كرده است تا چند روزي در مهماني او و دانشجويان، نمايندگان فرهيخته و سفيران جوان ايران اسلامي در پرتو دوست،دورادور خانه اش طواف خواهند كرد، خاطره اي ماندگار،شيرين وتكرار ناشدني،جماعتي هم سنخ وهم گروه كه زبان هم را مي فهمند و همه سراپا گوش در فضائي كه هنوز آواي بال جبرئيل درآن طنين دارد .

 

ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان :

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري به منظور برنامه ريزي صحيح وبه موقع وبه منظور نظارت مستقيم بر عمره،ستادي را بنام ستاد عمره تشكيل كه عمده برنامه ريزي ها و پيگيري دراين ستاد انجام مي شود،البته به منظورهماهنگي بيشترنمايندگان وزارت علوم،تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي ودانشگاه آزاد اسلامي نيزدر ستاد بعنوان عضو شوراي سياستگذاري فعال مي باشند .

در این راستا مرکزآموزش عالی شهرضا از ابتدای تأسیس (مهرماه 1390) و با پیگیری ها و نامه نگاری های انجام شده توسط ریاست محترم دانشگاه و امور فرهنگی مرکز، درسال 1390، با موافقت ستاد زیارت وزارت علوم و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و با توجه به تعداد دانشجویان  سهمیه خوبی به این مرکزآموزش عالی تخصیص یافت.


وظیفه نماینده این ستاد درمرکزآموزش عالی شهرضا که برعهده امورفرهنگی مرکز می باشد عبارتنداز:


آدرس وشماره تماس ستاد عمره دانشگاهیان استان اصفهان :

اصفهان - خیابان هزار جریب -دانشگاه اصفهان - نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری - ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان استان اصفهان


تلفن تماس : 7934353-0311                     www.labbayk.com       www.esfahan.nahad.ir

 

آدرس وشماره تماس ستاد عمره دانشگاه شهرضـــا :

شهرضا - بلوار امام خمینی (ره) - نبش فرعی 71 - ساختمان شماره (1) دانشگاه شهرضا - مدیریت فرهنگی و فوق برنامه -
تلفن تماس : 53238380-031  داخلی 29